ประเพณีรับบัว มีประวัติความเป็นมาและมีที่มาที่ไปอย่างไร?

ประเพณีรับบัว ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา และ เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่ และ มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ยังไม่ได้ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยใด โดยประเพณีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคม โดยจะมีการโยนบัวลงไปในเรือ และ มีขบวนแห่พระพุทธรูป พร้อมกับการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงมาไว้ในเรือแล้วทำการแล่นไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะบูชา ซึ่งประชาชนก็จะทำการโยนดอกบัวลงไปในเรือแห่หลวงพ่อโต และ เรือของชาวบ้านที่มาร่วมงาน

ประเพณีรับบัว ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จัดได้ว่าเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจากหลักฐานสามารถทำการสันนิษฐานได้ว่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 หรือกว่า 180 ปี ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ในอดีตประชาชนที่อยู่ในแถบบางพลีนั้นมีอยู่ทั้งหมด 3 พวกด้วยกัน คือ คนไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่กับคนลาว และ คนมอญ โดยคนทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันหักล้างถางพงแล้วทำการแยกออกย้ายออกไปคนละทิศละทาง เพื่อทำการเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกให้กลุ่มของตน แต่ปรากฏว่าพวกมอญที่แยกย้ายออกไปทางลาดกระบังนั้นทำการเพาะปลูกไม่ได้ผลผลิต จึงเตรียมตัวกันอพยพกลับมาปักหลักอยู่ที่ถิ่นฐานเดิม ซึ่งการอพยพเกิดขึ้นในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก่อนออกพรรษา 1 วัน และ ได้ทำการเก็บดอกบัวมาจากบางพลีที่มีอยู่จำนวนมากไปด้วย เพื่อนำไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด อีกทั้งยังมีการชักชวนว่าในปีต่อไปพอถึงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ขอให้คนไทยทำการเก็บดอกบัว และ ทำการรวบรวมไว้ที่วัดหลวงพ่อโตด้วย เพราะพวกตนจะมารับ ซึ่งพอถึงกำหนดก่อนวันนัดหมายพวกมอญก็มารับดอกบัวไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ จากนั้นก็ได้นำดอกบัวทั้งหมดไปทำการบูชาหลวงพ่อโตส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งนำกลับไปบูชาพระคาถาพันที่วัดของตนในวันออกพรรษา

ปัจจุบันมีการจัดแห่องค์หลวงพ่อโตจำลองไปตามลำคลองสำโรงระหว่างบางพลีกับหัวตะเข้หรือจระเข้ใหญ่ และ สำโรง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ในเวลากลางคืนก็จะมีมหรสพตลอดคืนที่บริเวณวัดบางพลีใหญ่ใน โดยจะเริ่มมาตั้งแต่วันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11 และ จะจัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ในช่วงเวลาเช้าตรู่ของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ก็จะมีการจัดงานประเพณีส่งบัว-รับบัวกันระหว่างชาวไทยชาวลาว และ ชาวมอญในอดีต

ในเวลาต่อมาจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้ชาวบางพลีทำการโยนดอกบัวลงไปในขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวงพ่อโตแทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำบุญร่วมกัน โดยการจัดงานดังกล่าวจะประกอบไปด้วย การนมัสการ และ ขบวนแห่หลวงพ่อโตของวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการทั้งทางบก และ ทางน้ำ ที่สำคัญยังมีจัดการแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน อาทิเช่น การจัดพานดอกบัว การประกวดเรือและ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ เป็นต้น ปัจจุบันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น การจัดลานวัฒนธรรม และ วิถีความเป็นอยู่ของคนไทยหรือคนลาว และ คนมอญในอดีต ซึ่งการจัดแข่งขันตอบปัญหาในเรื่องของประเพณีรับบัว การแข่งเรือมาด การแข่งขันประกวดเรือที่มีการเข้าร่วมขบวนพิธีเป็นต้น