วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร?

วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร? คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ? ย้อนรอยวันสำคัญอีกวันของการศึกษาไทย วัตถุประสงค์ของงานวันประถมศึกษาแห่งชาติในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกัน

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน

วันประถมศึกษาแห่งชาติ
วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ ในการนี้ รัฐบาลจึงได้กำหนดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้น เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พื้นหลังวันประถมศึกษาแห่งชาติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบรมวงศานุวงศ์ทรงริเริ่มเผยแพร่ความรู้สมัยใหม่แก่ปวงชนชาวไทย เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อ พ.ศ. 2414 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบตามโรงเรียนนายร้อย จปร. จัดตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และขนบธรรมเนียมราชการ

รัชกาลที่ 5
ต่อมา พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกสำหรับประชาชน คือ โรงเรียนวัดมหรรณพารามและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

พระรามหก
ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงเป็นราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดหลวงแต่ทรงจัดตั้งโรงเรียนหลวง (โรงเรียนประจำสำหรับชายล้วน) หรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน เชื่อกันว่ามีพระอารามหลวงมากมายอยู่แล้วและในอดีตได้สร้างพระอารามหลวงเพื่อหล่อเลี้ยงการศึกษาของเยาวชนของชาติ

ต่อมาใน พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464

เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีจะต้องเข้าเรียนจนถึงอายุ 14 ปีโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน พระราชบัญญัติประถมศึกษามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2464กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ มีการจัดวันประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประจำตั้งแต่มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาให้การปกครองส่วนภูมิภาคระหว่าง พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2509 โฮมออฟฟิศได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันการศึกษาแห่งชาติของโรงเรียนประถมแห่งชาติ

ต่อมาได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523 เป็นผลให้โรงเรียนในท้องถิ่นถูกเรียกกลับไปที่คณะกรรมการการศึกษา การจัดงานวันการศึกษาของประชาชนจึงสิ้นสุดลง กลับมาจัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติใหม่

โดยเปลี่ยนจากวันที่ 1 ต.ค. เป็นวันที่ 25 พ.ย. นี้ ตรงกับวันสวรรคต เปลี่ยนเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะสมเด็จฯ ทรงส่งเสริมการศึกษาประถมศึกษาและทรงสอนกฎหมาย เนื่องในวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา วันประถมศึกษาแห่งชาติจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

วัตถุประสงค์ของวันประถมศึกษาแห่งชาติ

น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อการศึกษาไทย

เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประถมศึกษาแก่ผู้สนใจ นำไปพัฒนาการเรียนการสอน

ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

ส่งเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ การสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรมวันเด็กประถม

ประชาสัมพันธ์นิทรรศการต่าง ๆ โดยเผยแพร่พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อการศึกษาไทย

นิทรรศการเผยแพร่ประวัติความก้าวหน้าของการประถมศึกษาของชาติและการศึกษาไทย

จัดกิจกรรมวิชาการเสริมความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพิ่มพูน ประสบการณ์แก่นักศึกษาและจัดประชุมสัมมนาหัวข้อการศึกษา ร่วมพัฒนาภาคการศึกษาไทย