วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน

วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทยประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล

วันเทศบาล มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?

ประวัติความเป็นมาของวันของเทศบาล

จุดเริ่มต้นของการเกิดของเทศบาลเกิดขึ้นในรัชสมัย การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของพระจอมเกล้าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นเดียวกับอารยธรรมของประเทศในการจัดระเบียบรัฐบาล พื้นที่ท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรูปแบบสุขาภิบาลในสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1898 ได้มีการขยายสุขาภิบาลในพื้นที่ สิ่งต่างๆกําลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยก็ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 ได้จัดตั้งขึ้นและพระราชบัญญัติองค์กรเทศบาล พ.ศ. 2476 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2476 มันถูกแก้ไขในภายหลัง กฎหมายเทศบาลถูกยกเลิกหลายครั้งจนกระทั่งกฎหมายเทศบาลปี 1953 ได้ประกาศใช้ในที่สุดยกเลิกกฎหมายเดิมจึงทําให้เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์ตั้งแต่นั้นมา

กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กําหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อระลึกถึงความสําคัญของการฝึกอบรมเทศบาลและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเทศบาลถึงความสําคัญของบทบาทของตนในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นมันยังเสริมสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีสําหรับพนักงานเทศบาลเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับการมีผลกระทบในเชิงบวก เพื่อปฏิบัติงานราชการ บริการ อํานวยความสะดวกและรับประกันความเสมอภาคและความเสมอภาค ปัจจุบันมีเทศบาล 2,472 แห่งทั่วประเทศ

ชื่อเขตเทศบาลจะแตกต่างกันไปตามหมายเลข ประชากรของพื้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามกฎหมายเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนี้

เทศบาลเป็นท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการประกาศเป็นเทศบาล กระทรวงมหาดไทยประกาศว่าต้องระบุชื่อและเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 12 คน

เทศบาลเป็นพื้นที่ท้องถิ่นที่มีศาลากลางจังหวัดหรือการประชุมท้องถิ่นที่มีประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปและมีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ต้องทํา ตามกฎหมายนี้และมีพระราชกฤษฎีกาเป็นเทศบาลพระราชกฤษฎีกาประกอบด้วยชื่อและอําเภอของเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 18 คน

เทศบาลเป็นการรวมตัวของประชาชนตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งที่มีรายได้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้และมีพระราชกฤษฎีกา มาเป็นเทศบาล พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วยชื่อและอําเภอของเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 24 คน

ในบรรดารัฐบาลท้องถิ่นในประเทศไทยในปัจจุบันเทศบาลถือเป็นรัฐบาลท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยประสบความสําเร็จอย่างมากในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ แด่คนในท้องถิ่นอย่างดีที่สุด เป็นองค์กรต้นแบบที่ดีที่ขับเคลื่อนด้วยการทํางานอย่างต่อเนื่อง การสร้างงานใหม่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล คุณธรรม ความโปร่งใส ศูนย์ราชการ ใช้แนวทาง “รวมชาติ” ของรัฐบาลในการขยายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับโมเมนตัมการพัฒนาประเทศ ผู้คนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจทําการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนและเป็นรูปธรรม