วันเยาวชนแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ จะเปิดประวัติศาสตร์เยาวชน เป็นใคร? และมีความสำคัญอย่างไร และ เยาวชนของรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒน พงษ์ชุก คือ พลังแห่งการเรียนรู้ หวังผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าในชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา

วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เนื่องจากองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกเฉลิมฉลองตามสโลแกน “การมีส่วนร่วม การพัฒนา และสันติภาพ” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมกันเพื่อการพัฒนา เพื่อสันติภาพ”

ในประเทศไทยวันที่ 20 กันยายน เปรียบเสมือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สองจักรีในราชวงศ์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระอัตตามารามาธิบดี รัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อยังทรงพระเยาว์

ดังนั้น เยาวชนควรขอบคุณสำหรับความกรุณาของพวกเขาซึ่งเป็นวันมงคล ดังนั้นคนหนุ่มสาวจึงควรกระตือรือร้นเหมือนกษัตริย์สององค์ที่จะพัฒนาตนเองและกระทำการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ค้นพบความหมายของคำว่า “เด็ก” และ “เยาวชน”

กระทรวงกิจการเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับ “เด็ก” และ “เยาวชน” ได้กำหนดไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
“เยาวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุเกินสิบแปดปี ครบยี่สิบห้าปีแล้ว

โลโก้เยาวชนแห่งชาติ

“เครื่องหมายเยาวชน” ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนเครื่องหมาย มาเป็นมาสคอตและชีวิตวัยรุ่นที่เจริญรุ่งเรือง

โลโก้มีลักษณะเป็นโล่แห่งชาติที่มีคำว่า “เยาวชน” สีขาวในวงกลมสีเขียว ด้านบนเป็นภาพพระมหาพิชัยเม็งกูที่มีรัศมีอุนาโลม
เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลัง พัฒนา ชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง
แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง

งานแถลงข่าวประจำปีคือการสรรหาและยกย่องเด็กดีเด่นและเยาวชนทั่วประเทศ 94 คนที่บริจาคให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละปี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 • เด็กและเยาวชน
 • กลุ่มเด็กและเยาวชน (เด็กหรือวัยรุ่น 2 คนขึ้นไปเรียกว่ากลุ่ม สโมสร ฯลฯ)
 • ผู้คน
 • องค์กร

แบ่งเป็น 11 สาขา ดังนี้

 1. สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
 2. สาขาการศึกษาและวิชาการ
 3. สาขากีฬาและนันทนาการ
 4. สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
 5. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 7. สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
 8. สาขาศิลปวัฒนธรรม
 9. สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม
 10. สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม
 11. สาขาอาชีพ