Month: September 2022

วันเยาวชนแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ จะเปิดประวัติศาสตร์เยาวชน เป็นใคร? และมีความสำคัญอย่างไร และ เยาวชนของรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒน พงษ์ชุก คือ พลังแห่งการเรียนรู้ หวังผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าในชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 […]

Continue reading

วันการรู้หนังสือสากล คืออะไร?

วันการรู้หนังสือสากล เกิดขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2508 (ค.ศ. 1965) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากล วันที่นี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2509 วันการรู้หนังสือสากล จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ นี่คือหลักการของ UNESCO ตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ UNESCO ในปี […]

Continue reading

วันพืชมงคล ประวัติและความเป็นมาของพิธีนาขวัญ

วันพืชมงคล เป็นวันแห่งพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรของประเทศ และ นอกจากนี้ยังเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย วันพืชมงคล มีความสำคัญอย่างไรกับคนไทย พิธีพืชมงคลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระราชพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระราชพิธี 2 ประการ คือ พิธีพืชมงคล และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแตกต่างกันดังนี้ พิธีพืชมงคลเป็นพิธีเมล็ดพันธุ์เหมือนนาข้าว ข้าวเหนียวข้างลูกเดือย ข้าว, ถั่ว, […]

Continue reading