Category: Uncategorized

วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร?

วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา มีความสำคัฐอย่างไร? คุณรู้หรือไม่ว่าวันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นวันประถมศึกษาแห่งชาติ? ย้อนรอยวันสำคัญอีกวันของการศึกษาไทย วัตถุประสงค์ของงานวันประถมศึกษาแห่งชาติในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกัน วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ ในการนี้ รัฐบาลจึงได้กำหนดวันประถมศึกษาแห่งชาติขึ้น เป็นการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ […]

Continue reading

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย สิ่งสำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของไทยจะตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอในปี พ.ศ. 2411 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปราณบุรีจัดขึ้นทุกปี วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา บันทึก ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ดูสุริยุปราคาเต็มดวงที่คำนวณไว้ล่วงหน้า […]

Continue reading

วันเยาวชนแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร

วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ จะเปิดประวัติศาสตร์เยาวชน เป็นใคร? และมีความสำคัญอย่างไร และ เยาวชนของรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒน พงษ์ชุก คือ พลังแห่งการเรียนรู้ หวังผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าในชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและเริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 […]

Continue reading

วันการรู้หนังสือสากล คืออะไร?

วันการรู้หนังสือสากล เกิดขึ้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2508 (ค.ศ. 1965) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากล วันที่นี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2509 วันการรู้หนังสือสากล จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด เป้าหมาย: เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ นี่คือหลักการของ UNESCO ตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของ UNESCO ในปี […]

Continue reading

วันพืชมงคล ประวัติและความเป็นมาของพิธีนาขวัญ

วันพืชมงคล เป็นวันแห่งพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรของประเทศ และ นอกจากนี้ยังเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย วันพืชมงคล มีความสำคัญอย่างไรกับคนไทย พิธีพืชมงคลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระราชพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พระราชพิธี 2 ประการ คือ พิธีพืชมงคล และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแตกต่างกันดังนี้ พิธีพืชมงคลเป็นพิธีเมล็ดพันธุ์เหมือนนาข้าว ข้าวเหนียวข้างลูกเดือย ข้าว, ถั่ว, […]

Continue reading

วันแรงงานแห่งชาติ กับประวัติความเป็นมา

วันแรงงานแห่งชาติ มีความเป็นมาดังต่อไปนี้ ในสมัยก่อนประเทศในยุโรปถือว่าเดือนพฤษภาคมเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ในการเกษตรดังนั้นพวกเขาจึงจัดพิธีเฉลิมฉลองและบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้พืชผลทําได้ดี นอกจากนี้เรายังต้องการให้ผู้คนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขด้วยบรรยากาศที่สงบและสงบสุขและในยุโรปเหนือยังมีกองไฟรอบในวันที่พฤษภาคม ประเพณีนี้ยังคงได้รับการฝึกฝนในอังกฤษ วันแรงงานแห่งชาติ มีความสำคัญอย่างไร? ประวัติความเป็นมาของวันทํางานสากลทําไม mayday?เดิมที MayDay ถือเป็นเพียงวันหยุดประจําปี แต่ต่อมาหลายประเทศในภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็นวันหยุดตามประเพณีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของ “แรงงาน” ที่เอื้อต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของ MayDay เปลี่ยนไปจนถึงปี 1890 เมื่อหลายประเทศตะวันตกยอมรับวันที่ 1 พฤษภาคมเป็น “วันแรงงานสากล” ซึ่งทําให้หลายประเทศเปิดตัวการเฉลิมฉลองวันแรงงานครั้งแรก 1 พฤษภาคม […]

Continue reading

วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายน

วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทยประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล วันเทศบาล มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? ประวัติความเป็นมาของวันของเทศบาล จุดเริ่มต้นของการเกิดของเทศบาลเกิดขึ้นในรัชสมัย การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของพระจอมเกล้าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเช่นเดียวกับอารยธรรมของประเทศในการจัดระเบียบรัฐบาล พื้นที่ท้องถิ่นก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นรูปแบบสุขาภิบาลในสุขาภิบาลท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1898 ได้มีการขยายสุขาภิบาลในพื้นที่ สิ่งต่างๆกําลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยก็ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2475 […]

Continue reading

วันคุ้มครองโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี

วันคุ้มครองโลก เป็นวันที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมของโลกล่มสลายด้วยน้ำมือของมนุษย์โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กําหนดให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” วันคุ้มครองโลก มีความสำคัญอย่างไร? คนแรกที่ริเริ่มแนวคิดเรื่องวันคุ้มครองโลกคือ Gaylord Nelson วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 22 เมษายน 1970 พลเมืองอเมริกันมากกว่า 20 ล้านคนที่ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการประท้วงต่อต้านมลพิษที่เพิ่มขึ้นและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติบนโลก อันเป็นผลมาจากการสาธิตพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษทางอากาศของสหรัฐอเมริกาได้รับการแนะนําและสํานักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถูกสร้างขึ้นจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกกําหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” […]

Continue reading

นางสงกรานต์ และ ตำนานของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง

นางสงกรานต์ 2565 มีนามว่า นางกิริณีเทวี หรือ นางกาฬกิณีเทเว และ เรื่องราวของนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง พร้อมเรื่องราวของประเพณีวันสงกรานต์ สําหรับคนที่ยังไม่รู้วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของทั้ง 7 นางสงกรานต์มานำเสนอกันคะ นางสงกรานต์ ทั้ง 7 มีความหมายว่าอย่างไร? เรื่องราวของสงกรานต์ทั้ง 7 นั้น เดิมทีเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาสงกรานต์และ เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช […]

Continue reading

เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทยที่คนไทยควรรู้!

เทศกาลสงกรานต์ เป็นปีใหม่ไทยที่มีมาอย่างยาวนาน โดยหลายคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับประวัติของเทศกาลสงกรานต์ว่ามาจากไหน? ดังนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นที่มาของประเพณีสงกรานต์ที่คนไทยรู้จักกันดี เทศกาลสงกรานต์ มีความสำคัญอย่างไร? เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งเป็นเหตุผลที่เรียกรวมกันว่าประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ซึ่งหมายถึงวันส่งท้ายปีเก่า คําว่า “สงกรานต์” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง “ผ่าน” หรือ “เคลื่อนย้ายเข้าไป” หมายถึงวันที่พระอาทิตย์ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศรีเมษ ในเดือนเมษายน ถือได้ว่าเป้นช่วงสงการนต์หากพระอาทิตย์เคลื่อนย้ายในช่วงเดือนอื่นๆถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา ซึ่งตามปกตินั้นพระอาทิตย์จะย้ายจากราศรีหนึ่งไปยังกลุ่มดาวหนึ่งเป็นประจำทุกเดือน หรือเรียกว่าการย้ายจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกดาวหนึ่งตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาโหร เรียกว่า ยกขึ้นสู่ นั่นเอง […]

Continue reading